ترجمه مقاله

وعد و وعید

لغت‌نامه دهخدا

وعد و وعید. [ وَ دُ وَ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) انذار و ترسانیدن کسی را از کردار و اعمال وی و نوید خیر و شر. (ناظم الاطباء) :
ز توحید و قرآن و وعد و وعید
ز تأیید و از رسمهای جدید.

فردوسی .


شب و روز در کار وعد و وعید
مه و هفته هر روز نوروز و عید.

ظهوری (از آنندراج ).


ترجمه مقاله