ترجمه مقاله

وشته

لغت‌نامه دهخدا

وشته . [ ] (اِخ ) دهی جزو دهستان رودبار بخش معلم کلایه ٔ شهرستان قزوین . کوهستانی و سردسیری است . سکنه ٔ آن 782 تن . آب آن از رودخانه ٔ گرین . محصول آنجا غلات ، بنشن ، پنبه ، گردو و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان کرباس بافی است . راه مالرو دارد. عده ای از ساکنان از طایفه ٔ مراغه ای هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقاله