ترجمه مقاله

وثب

لغت‌نامه دهخدا

وثب . [ وَ ] (ع مص ) وثاب . وثبان . وثوب . برجستن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). جهیدن و برخاستن و ایستادن . (اقرب الموارد): وثب یثب وثباً و وثباناً و وثوباً و وثیباً وثبةً؛ طفر و قفز و نهض و قام .(اقرب الموارد). || نشستن «در لغت حمیر».(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || (اِمص )برجستگی . (منتهی الارب ). برجهیدگی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله