ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

وثاق

لغت‌نامه دهخدا

وثاق . [ وُ ] (اِ) خانه . (کشف ) (لطایف ) (غیاث اللغات ). حجره و سرا. این کلمه که در نظم و نثر فارسی آمده و اغلب آن را عربی گمان کنند و به کسر واو خوانند، کلمه ٔ ترکی است به ضم واو. در اصل به معنی خیمه و خرگاه بوده و آن همان است که ما امروزه اطاق میگوئیم و می نویسیم و در ترکی استانبولی ادا گویند. (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز).کازیمیرسکی نیز این کلمه را ترکی داند :
آلوده ٔ منت کسان کم شو
تا یک شبه در وثاق تو نان است .

انوری .


دوش سرمست آمدم به وثاق
با حریفی همه وفا و وفاق .

انوری .


از زرکش و ممزج و اطلس وثاق من
چون خیمه ٔ خزان و شراع بهار کرد.

خاقانی .


شب عید چون درآمد ز در وثاق گفتی
که ز شرم طلعت او مه عید برنیاید.

خاقانی .


آن شعاع آفتاب اندر وثاق
قرص او اندرسپهر چارطاق .

مولوی .


آن جهان است اصل این پر غم وثاق
وصل باشد اصل هر هجر و فراق .

مولوی .


ما خود ز کدام خیل باشیم
تا خیمه زنیم در وثاقت .

سعدی .


ای معبر مژده ای فرما که دوشم آفتاب
در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود.

حافظ.


- وثاق پیرزن ؛ خانه و حجره ای است که پیرزنی در درون دولتخانه و بارگاه انوشیروان داشت و هر چند انوشیروان از او خواست که به قیمت اعلی بخرد او نفروخت . (برهان ) :
طاق ایوان جهانگیرو وثاق پیرزن
از نکونامی طراز فرش ایوان دیده اند.

خاقانی .


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما