ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واجبی خانه

لغت‌نامه دهخدا

واجبی خانه . [ ج ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) نوره خانه . محلی در حمام که برای نوره کشیدن است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ