ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وابصی

لغت‌نامه دهخدا

وابصی . [ ب ِ صی ی ] (اِخ ) عبداﷲبن خالدالوابصی از عبداﷲبن حارث بن هاشم روایت دارد. سعیدبن ایوب از او روایت کند. (انساب سمعانی ص 575).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ