ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وابشی

لغت‌نامه دهخدا

وابشی . [ ب ِ شی ی ] (ص نسبی ) منسوب است به وابش بن زیدبن عدوان . (انساب سمعانی ). رجوع به وابش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ