ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم خاصیت

لغت‌نامه دهخدا

هم خاصیت . [ هََ صی ی َ / صی َ ] (ص مرکب ) دو دارویا دو چیز که خاصیت واحد دارند. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ