ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همه

لغت‌نامه دهخدا

همه . [ هََ م َ / م ِ ] (ضمیر مبهم ، ص ، ق ) برای احاطه ٔ افراد و شمول اجزا می آید و جمع کردن آن با یای وحدت غرابتی دارد، چنانکه سعدی گوید :
همه تخت و ملکی پذیرد زوال .

(از غیاث ).


یکی از موارد استعمال لفظ همه در معنی «هر» و شاهد منقول از سعدی از این مورد است . (یادداشت مؤلف ). فرق لفظ «هر» و «همه » آن است که «هر» برای شمول افراد است من حیث المجموع و «همه » من حیث الافراد، لهذا خبر هر دو مفرد و جمع واقع میشود. (غیاث ). در این مورد نیز باید گفت که صحیح آن است که : خبر «هر» مفرد و خبر و فعل برای «همه » جمع استعمال شود و «هر» به معنی یک یک از افراد است و «همه » معمولاً به معنی «کل » و «تمام » افراد با هم است . با این حال گاه «همه » به معنی «هر» به کار میرود: همه کس یا همه جا یا همه چیز :
برگزیدم به خانه تنهائی
ازهمه کس درم ببستم چست .

شهید بلخی .


همه نیوشه ٔخواجه به نیکویی و به صلح
همه نیوشه ٔ نادان به جنگ و کار نغام .

رودکی .


کنون کنده و سوخته خانه هاشان
همه بازبرده به تابوت و زنبر.

رودکی .


هر کسی پژمرده گردد زو نه دیر
مرگ بفشارد همه در زیر غن .

رودکی .


بت پرستی گرفته ایم همه
این جهان چون بت است و ما شمنیم .

رودکی .


از آبنوس ، دری اندر او فراشته بود
بجای آهن ، سیمین همه بش و مسمار.

ابوالمؤید بلخی .


چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد
شوم چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال .

معروفی .


همه کبر و لافی به دست تهی
به نان کسان زنده ای سال و ماه .

معروفی .


همه بازبسته بدین آسمان
که بر پرده بینی بسان کیان .

ابوشکور.


اگر روزی از تو پژوهش کنند
همه مردمانت نکوهش کنند.

ابوشکور.


و این قوم را با همه قومی که گرداگرد ایشان است جنگ است و دشمنی است . (حدود العالم ). و همه طیبی که آنجا برند از هوای آنجا بوی او برود. (حدودالعالم ).
خروشان و کفک افکنان و سلیحش
همه ماردی گشته و خنگش اشقر.

خسروی سرخسی .


چشم چون جامه ٔ غوک است گرفته همه سال
لفج چون موزه ٔ خواجه حسن عیسی کج .

منجیک .


تو نزد همه کس چو ماکیانی
اکنون تن خود را خروس کردی .

عماره .


همه یاوه همه خام و همه سست
معانی با حکایت تا پساوند.

لبیبی .


ایا ز بیم زبانم نژند گشته و هاژ
کجا شد آن همه دعوی کجا شد آن همه ژاژ؟

لبیبی .


همه سر آرد بار آن سنان نیزه ٔ او
هرآینه که همی خون خورد سر آرد بار.

دقیقی .


همه نامداران آن مرز را
چو طوس و چو کاووس و گودرز را.

فردوسی .


چو دیدند ایرانیان روی او
همه برنهادند بر خاک رو.

فردوسی .


ز رنجی که ایدر شهنشاه برد
همه رومیان آن ندارند خرد.

فردوسی .


همه عالم ز فتوح تو نگارین گشته ست
همچو آگنده به صد رنگ نوآیین سیرنگ .

فرخی .


با هنر او همه هنرها یافه
با سخن او همه سخنها ترفند.

فرخی .


گفت کاین مردمان بی باکند
همه همواره دزد و چالاکند.

عنصری .


به همه شهر بوداز او آذین
در بریشم چو کرم پیله زمین .

عنصری .


گر کسی گوید که در گیتی کسی برسان اوست
گر همه پیغمبری باشد بود یافه درای .

منوچهری .


عاشق از دور به معشوقه ٔ خود درنگرید
بخروشید و خروشش همه گوشی بشنید.

منوچهری .


بدان نامه بیارامید و همه نفرتها زائل گشت . (تاریخ بیهقی ). آن نظام بگسست و کارها همه دیگر شد. (تاریخ بیهقی ). من از بهر عباسیان انگشت درکرده ام در همه جهان و قرمطی میجویم . (تاریخ بیهقی ).
همه عدل ورز و همه مکرمت کن
همه مال بخش و همه محمدت خر.

ناصرخسرو.


جانم همه در اضطراب بندد
چشمم همه در انتظار دارد.

مسعودسعد.


گرچه ایشان اقارب اند همه
در اقارب عقارب اندهمه .

سنائی .


همه نقود خانه پیش چشم من آمدی . (کلیله و دمنه ).
تنگ چشمی ز تنگ چشمی دور
همه سروی ز خاک و او از نور.

نظامی .


چون که مرا زین همه دشمن نهند
تهمت این واقعه بر من نهند.

نظامی .


ورای همه گوهری بودِ او
همه رشته ای گوهرآمود او.

نظامی .


یک مؤذن داشت بس آواز بد
شب همه شب میدریدی حلق خود.

مولوی .


نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین
همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری .

سعدی .


امید تو بیرون برد از دل همه امیدی
سودای تو بیرون کرد از سر همه سودایی .

سعدی .


از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست
در همه شهری غریب در همه ملکی گداست .

سعدی .


ناچار هرکه صاحب روی نکو بود
هر جا که بگذرد همه چشمی بر او بود.

سعدی .


- این همه ؛ مقدار زیاد. این مقدار :
این همه شهد و شکر کز سخنم میریزد
اجر صبری ست کز آن شاخ نباتم دادند.

حافظ.


حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ