ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همه جانبه

لغت‌نامه دهخدا

همه جانبه . [ هََ م َ / م ِ ن ِ ب َ / ب ِ ] (ص مرکب ) کاری که از همه طرف با آن روی موافق نشان داده شود. مورد اتفاق . دارای جنبه های گوناگون .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ