ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همسایگی

لغت‌نامه دهخدا

همسایگی . [ هََ ی َ / ی ِ ] (حامص مرکب ) همسایه بودن . جوار. مجاورت . (یادداشتهای مؤلف ).
- همسایگی جستن ؛ همسایه شدن با کسی :
مجویید همسایگی با بدان
مدارید افسوس نابخردان .

اسدی .


- همسایگی گرفتن ؛ همسایه شدن . منزل گرفتن در جایی :
که از بینوایی و بیمایگی
گرفتم در این خانه همسایگی .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ