ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت و شش

لغت‌نامه دهخدا

هفت و شش . [ هََ ت ُ ش َ / ش ِ ] (اِ مرکب ) هفت کوکب یعنی قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل ، و شش جهت یعنی تحت و فوق و یمین و یسار و پس و پیش . (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ