ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت سلطان

لغت‌نامه دهخدا

هفت سلطان . [ هََ س ُ ] (اِ مرکب ) کنایت ازهفت کوکب است که سبعه ٔ سیاره باشد. (برهان ). رجوع به هفت سیاره ، هفت اختان ، هفت برادران ، هفت خواهران و هفت سیاره شود. || (اِخ ) سلطان خراسان علیه السلام ، سلطان ابراهیم ادهم ، سلطان بایزید بسطامی ، سلطان ابوسعید ابوالخیر، سلطان محمود غازی ، سلطان سنجر قاضی و سلطان اسماعیل سامانی را هم گفته اند. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ