ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت آشان صحبت

لغت‌نامه دهخدا

هفت آشان صحبت . [ هََ ص ُ ب َ ] (اِخ ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان دارای 140 تن سکنه . محصول عمده اش چغندرقند، صیفی ، غله ، حبوب ، جزئی قلمستان و لبنیات و آب آن از سراب هفت آشان است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ