ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هشرة

لغت‌نامه دهخدا

هشرة. [ هََ رَ ] (ع اِمص ) بزرگ منشی و فیرندگی . (منتهی الارب ). بطر. گویا همزه به هاء بدل شده ، و اصل آن اشرة است . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ