ترجمه مقاله

هشتراک

لغت‌نامه دهخدا

هشتراک . [ هََ ت َ ] (اِخ ) دهی است از بخش سلماس شهرستان خوی دارای 142 تن سکنه . آب آن از چشمه و محصول عمده اش غله و توتون است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقاله