ترجمه مقاله

هزاردار

لغت‌نامه دهخدا

هزاردار.[ هََ ] (اِ) نامی از نامهای ایرانی که از جمله نام پدر ابن هزاردار طبیب است . (یادداشت به خط مؤلف ).
ترجمه مقاله