ترجمه مقاله

هریونه

لغت‌نامه دهخدا

هریونه . [ هَِ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نهارجانات از بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند که در 49هزارگزی جنوب خاوری بیرجند واقع و جایی است کوهستانی و معتدل و دارای 292 تن سکنه . محصول عمده اش غله ، گردو، بنشن و آب مشروب آن از قنات و کار مردم کشاورزی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقاله