ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هبوز

لغت‌نامه دهخدا

هبوز. [ هَُ ] (ع مص ) هبز. هبزان . مردن . || ناگاه مردن . || برجهیدن . جهیدن . (معجم متن اللغة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ