ترجمه مقاله

هبةا

لغت‌نامه دهخدا

هبةا. [ هَِ ب َ تُل ْ لاه ] (اِخ ) ابن حسین داری ، مکنی به ابونصر، شاعری از خانواده ٔ داریان بیهق بود. رجوع به تاریخ بیهق ص 116 شود.
ترجمه مقاله