ترجمه مقاله

هبةاﷲ فارسی

لغت‌نامه دهخدا

هبةاﷲ فارسی .[ هَِ ب َ تُل ْ لا هَِ ] (اِخ ) مکنی به ابونصر و ملقب به قوام الملک . رجوع به قوام الملک (هبةاﷲ...) شود.
ترجمه مقاله