ترجمه مقاله

نکوعهد

لغت‌نامه دهخدا

نکوعهد. [ ن ِ ع َ ] (ص مرکب ) باوفا. که عهد خود نشکند. که پیمان نگه دارد :
این همه زحمت که هست درد دو چشم من است
هیچ نکوعهدنیست کو شودم توتیا.

خاقانی .


ترجمه مقاله