ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوی دیدن

لغت‌نامه دهخدا

نوی دیدن . [ ن َ / ن ُ دی دَ ] (مص مرکب ) خواب دیدن پسر بار اول . محتلم شدن مراهق بار نخست . (یادداشت مؤلف ). || خون دیدن دختر اول بار. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ