ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوری

لغت‌نامه دهخدا

نوری . (اِخ ) ... بیگ خان لاهوری . از پارسی گویان قرن دهم هجری هندوستان و از معاصران تقی اوحدی است . او راست :
اظهار مهرِ بی حد من کرد سرکشش
خود بر میان قاتل خود تیغ بسته ام .
(از صبح گلشن ص 560) (از فرهنگ سخنوران ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ