ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوریة

لغت‌نامه دهخدا

نوریة. [ ری ی َ ] (اِخ ) پیروان ابوالحسین یا ابوالحسن نوری ، از مشایخ صوفیان متقدم . رجوع به نوری (احمدبن محمد) و نیز رجوع به ابوالحسن نوری و نوریان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ