ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوره کشیدن

لغت‌نامه دهخدا

نوره کشیدن . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) نوره به کار داشتن . (یادداشت مؤلف ). مالیدن نوره به بدن . واجبی کشیدن . (فرهنگ فارسی معین ). ستردن مو. نوره مالیدن . موهای زاید بدن را با مالیدن نوره زایل کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ