ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوخیز

لغت‌نامه دهخدا

نوخیز. [ ن َ / نُو ] (نف مرکب ) نوبرآمده . تازه . نازک . (ناظم الاطباء). نوخاسته . (فرهنگ فارسی معین ) :
دو پستان چون دو سیمین نار نوخیز
بر آن پستان گل بستان درم ریز.

نظامی .


سیرابی سبزه های نوخیز
از لؤلؤِ تر زمردانگیز.

نظامی .


مکش بر کهن شاخ نوخیز را
کز این کشت شیرویه پرویز را.

نظامی .


|| بدیع :
نوآیین پرده ای بینی دلاویز
نوای او نوازشهای نوخیز.

نظامی .


|| نوبالیده . خرد :
گرچه نوخیز و نوگرفت بود
بط کشتی طلب شگفت بود.

سنایی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ