ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوایة

لغت‌نامه دهخدا

نوایة. [ ن َ / ن ِ ی َ ] (ع مص )فربه شدن شتر. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). فربه گردیدن ناقه . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). نَی ّ. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). اسم فاعل از آن ناو و ناویة است . (از اقرب الموارد). نیز رجوع به نَی ّ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ