ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهفته کار

لغت‌نامه دهخدا

نهفته کار. [ ن ُ / ن ِ / ن َ هَُ ت َ / ت ِ ] (ص مرکب ). پوشیده کار. در خفا کارکننده و رازدار :
فرض گشت آن نهفته کاران را
که به یاری رسند یاران را.

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ