ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ننگ و نکبت

لغت‌نامه دهخدا

ننگ و نکبت . [ ن َ گ ُ ن ِ ب َ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) در تداول ، بدپک وپوز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ