ترجمه مقاله

ننگاشتن

لغت‌نامه دهخدا

ننگاشتن . [ ن َ ن ِ ت َ / ن َ ت َ ] (مص منفی ) مقابل نگاشتن . رجوع به نگاشتن شود.
ترجمه مقاله