ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نموم

لغت‌نامه دهخدا

نموم . [ ن َ ] (ع ص ) سخن چین . (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). بسیار غمازی کننده . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). نمام . منم . (متن اللغة). نام . (اقرب الموارد). خبرکش . دوبه هم زن . (یادداشت مؤلف ). || ورغلاننده و آراینده سخن را به دروغ . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ