ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نمایم

لغت‌نامه دهخدا

نمایم . [ ن َ ی ِ ] (ع اِ) نمائم . ج ِ نمیمة. رجوع به نمیمة شود : به نمایم اضداد و مکاید حساد بدان رسید که در دست ناصرالدین شهید شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 357).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ