ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نماط

لغت‌نامه دهخدا

نماط. [ ن ِ ] (ع اِ) ج ِ نَمَط. رجوع به نَمَط شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما