ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نماد

لغت‌نامه دهخدا

نماد. [ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (اِمص ) نمود. (برهان قاطع)(لغت فرس اسدی ص 114) (اوبهی ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || (نف مرخم ) به معنی فاعل هم آمده است که ظاهرکننده باشد. (برهان قاطع) (آنندراج ). نماینده و ظاهرکننده . (ناظم الاطباء). رجوع به نمادن شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما