ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقطی

لغت‌نامه دهخدا

نقطی . [ ن ُ ق َ ](ص نسبی ) منسوب به نقطه . رجوع به نقط و نقطه شود.
- ملانقطی . رجوع به همین مدخل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ