ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نفس ملهمه

لغت‌نامه دهخدا

نفس ملهمه . [ ن َ س ِ م ُهَِ م َ / م ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نفسی که ارادات مختلفه از آن در دل راه یابد. (از غیاث اللغات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ