ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نعمةاللهی

لغت‌نامه دهخدا

نعمةاللهی . [ ن ِ م َ تُل ْ لا هی ] (اِخ ) طریقت منسوب به شاه نعمت اﷲ ولی . رجوع به نعمةاﷲ ولی و نیز رجوع به صوفیه شود. || پیرو طریقت شاه نعمت اﷲ ولی . رجوع به نعمةاﷲ ولی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ