ترجمه مقاله

نظمی هروی

لغت‌نامه دهخدا

نظمی هروی . [ ن َ ی ِ هََ رَ ] (اِخ ) از شاعران قرن نهم هجری قمری است . مؤلف صبح گلشن نام او را ملا اخی زهگیر تراش ثبت و این بیت را از او نقل کرده است :
شدیم خاک رهت گر به درد ما نرسی
چنان رویم که دیگر به گرد ما نرسی .
رجوع به صبح گلشن ص 351 و تذکره ٔ حسینی ص 353 و فرهنگ سخنوران شود.
ترجمه مقاله