ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نظرویس جوب

لغت‌نامه دهخدا

نظرویس جوب . [ ن َ ظَرْ وَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان کرمانشاهان . نام دیگر این ده چشمه کبود است . رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ