ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نصف النهار

لغت‌نامه دهخدا

نصف النهار. [ ن ِ فُن ْ ن َ ] (ع اِ مرکب ) نیم روز. ظهر. (یادداشت مؤلف ). || دایره ٔ نصف النهار، دایره ٔنیم روز. (التفهیم ). دائره ٔ فرضی از قطبی به قطب دیگر. رجوع به دایره شود. || خط نصف النهار، در اسطرلاب ، خطی که قطع می کند خط استواء را بر زوایای قائمه و ابتداء آن از عروه باشد. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ