ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشکفتن

لغت‌نامه دهخدا

نشکفتن . [ ن َ ش ِ ک ُ ت َ / ن َ ک ُ ت َ ] (مص منفی ) ناشکفتن . مقابل شکفتن . رجوع به شکفتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ