ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشص

لغت‌نامه دهخدا

نشص . [ ن َ ] (ع مص ) ناسازواری نمودن زن شوی را و در غضب آوردن . (منتهی الارب ) . رجوع به نُشوص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ