ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزول خور

لغت‌نامه دهخدا

نزول خور. [ ن ُ خوَرْ / خُرْ ] (نف مرکب ) در تداول ، نزول خوار. رباخواره . رجوع به نزول خوار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ