ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نرسیدگی

لغت‌نامه دهخدا

نرسیدگی . [ ن َ رَ / رِ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) نارسیدگی . کالی . نارسی . مقابل رسیدگی به معنی رسیده بودن . رجوع به رسیدگی شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما