ترجمه مقاله

نحن

لغت‌نامه دهخدا

نحن . [ن َ ن ُ ] (ع ضمیر، اِ) ما. (منتهی الارب ). ضمیری است که با آن دو تن یا جماعتی از خویشتن خود خبر میدهند.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). و آن مبنی بر ضم است . (منتهی الارب ). ضمیر منفصل برای متکلم معالغیر.
- مانحن فیه ؛ آنچه در آنیم . موضوع بحث ما. موضوعی که در آن بحث میکنیم .
ترجمه مقاله