ترجمه مقاله

نحبة

لغت‌نامه دهخدا

نحبة. [ ن َ ب َ ] (اِخ ) قریه ای است از قرای بحرین بنی عامربن عبدالقیس را. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقاله