ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نجم قمولی

لغت‌نامه دهخدا

نجم قمولی . [ ن َ م ِ ق َ ] (اِخ ) رجوع به نجم الدین قمولی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ