ترجمه مقاله

نجمی

لغت‌نامه دهخدا

نجمی . [ ن َ ] (اِخ ) (خواجه ...) در مجالس النفایس ترجمه ٔ شاه محمد قزوینی (ص 384) آمده : خواجه نجمی شخصی زنده دل کامل است و شعرهای خوب دارد و این مطلع از اوست :
با بتان ماه پیکر آشنائی مشکل است
آشنائی چون میسر شد جدائی مشکل است .
ترجمه مقاله