ترجمه مقاله

نبذة

لغت‌نامه دهخدا

نبذة. [ ن َ ذَ ] (ع اِ) ناحیة. (اقرب الموارد) (از مهذب الاسماء) (معجم متن اللغة). نُبْذة. گوشه و کرانه . یقال : جلس نبذة. (از منتهی الارب ) (از معجم متن اللغة) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). || چیز کم و آسان از هر چیزی . (ناظم الاطباء). کمی . قلیلی . (یادداشت مؤلف ). || پاره ای ازهر چیزی . (ناظم الاطباء). قطعه ای از چیزی علی حده . (از اقرب الموارد). پاره ای . (دستوراللغة). ج ، نُبَذ.
ترجمه مقاله